Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa

Ngày đăng: 30/05/2018 - Lượt xem: 352

THỦ TỤC CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới; Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa. Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc được giao:

- Thụ lý hồ sơ chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài.

- Thụ lý hồ sơ chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định trên tuyến đường thủy nội địa đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài.

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC HỒ SƠ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ SAU

I/ THỦ TỤC CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ, BAO GỬI THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH BẰNG TÀU KHÁCH CAO TỐC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (Theo Điều 6, Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ).

 

        Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài (Trường hợp tàu xuất phát từ cảng, bến thuộc khu vực trách nhiệm của Chi cục đường thủy nội địa khu vực quản lý)

 

 

A - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc.

B - Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc tiếp nhận hồ sơ xem xét, có ý kiến chấp thuận hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do.

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận vận tải hành khách, hành lý bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài đến Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc (địa chỉ số 33 đường An Kim Hải, xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng).

- Chi cục Đư­ờng thuỷ nội địa phía Bắc tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì thực hiện việc ra văn bản ý kiến chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ thông qua hệ thống b­ưu chính hoặc trực tiếp tại bộ phận Văn thư - Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc.

3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu theo tuyến cố định  theo mẫu quy định tại Phụ lục số I, Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận;

- Văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức, cá nhân khai thác cảng, bến đồng ý cho tàu vào đón, trả hành khách;

- Các bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu):

+ Giấy chứng nhận đầu tư có đăng ký ngành nghề vận tải hành khách đường thủy;

+ Giấy chứng nhận đăng ký của tàu;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu còn giá trị sử dụng.

- Bản đăng ký chất lượng dịch vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục số II, Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận;

- Bản quy trình khai thác tàu của tổ chức, cá nhân, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: Số lượng tàu khai thác, thời gian khai thác, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa, lên đà, số lượng thuyền viên vận hành, quy trình xử lý tình huống trong trường hợp tàu gặp sự cố khi đang khai thác.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Pháp chế - Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc.

c) Cơ quan phối hợp: Cảng vụ Hàng Hải, Sở Giao thông vận tải

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu theo tuyến cố định  theo mẫu quy định tại Phụ lục số I, Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông ĐTNĐ;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Giao thông ĐTNĐ;

- Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa;

- Nghị định 111/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với phương tiện thủy nội địa;

- Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới;

- Quyết định số 537/QĐ- CĐTNĐ ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc; 

II/ THỦ TỤC CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ, BAO GỬI THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (Theo Điều 6, Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ).

 

 

A - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc.

B - Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc tiếp nhận hồ sơ xem xét, có ý kiến chấp thuận hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do.

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận vận tải hành khách, hành lý bao gửi theo tuyến cố định đến Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc (địa chỉ số 33 đường An Kim Hải, xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng).

- Chi cục Đư­ờng thuỷ nội địa phía Bắc tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì thực hiện ra văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định trên tuyến đường thủy nội địa..

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ thông qua hệ thống b­ưu chính hoặc trực tiếp tại bộ phận Văn thư - Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc.

3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định trên đường thủy nội theo quy định tại Phụ lục số I, Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận;

- Văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức khai thác cảng, bến thủy nội địa đồng ý cho phương tiện vào đón, trả hành khách;

- Phương án khai thác tuyến;

- Các bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu):

+ Giấy chứng nhận đầu tư có đăng ký ngành nghề vận tải hành khách đường thủy nội địa;

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa còn giá trị sử dụng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Pháp chế - Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc.

c) Cơ quan phối hợp: Cảng vụ Hàng Hải, Sở Giao thông vận tải

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa theo Phụ lục số I, Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông ĐTNĐ;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Giao thông ĐTNĐ;

- Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa;

- Nghị định 111/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với phương tiện thủy nội địa;

- Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa;

- Quyết định số 537/QĐ- CĐTNĐ ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc;

 

  Văn bản chi tiết:

  - Tải file đính kèm 

  - Phụ lục 1_TT 66 

  - Phụ lục 1_TT 80 

  - Phụ lục 2_TT 66 

 

Hiển thị phiên bản: Mobile |  Desktop
Về trang chủ